Dizolvarea are loc :

►cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului ( Titlul VII „Lichidarea societăţilor ”art.260 din Legea societăţilor nr. 31/1990) sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii. Este lichidarea urmată de radiere : la cerere/din oficiu de către registrul comerţului/tribunal

►fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit prevederilor Titlului VI „Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor” art. 233 din Legea societăţilor nr. 31/1990 ; adică nu işi incetează existenţa, patrimoniul ei se transmite altei societăţi care ia fiinţă

I. PERSOANELE JURIDICE CARE SE DIZOLVĂ CU LICHIDARE au următoarele obligaţii :

A) DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL

► La deschiderea procedurii de lichidare, societăţile comerciale intrate in lichidare depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale intocmite in vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare. Aceste situaţii financiare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate operaţiunilor de fuziune, divizare şi lichidare a societăţilor.

Aceste situaţii financiare au aceleaşi componente cu situaţiile financiare anuale şi se intocmesc cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe portalul ANAF/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Situaţii financiare anuale.raportări anuale cod S1039

Termen: 30 zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. (Art. 28 alin. (1^1), art. 36 alin.(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată Anexa nr. 1 pct. 5 din OMFP nr. 897/2015)

► Pe perioada lichidării societăţile comerciale aflate in lichidare depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, o raportare contabilă anuală care se intocmeşte cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe portalul ANAF/Declaraţii
electronice/Descărcare declaraţii/Situaţii financiare anuale.raportări anuale cod S1004

Termen : 90 de zile de la incheierea fiecărui an calendaristic. (Art. 36 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată)

► In vederea radierii, după terminarea lichidării, lichidatorii intocmesc situaţia financiară cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe portalul ANAF/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Situaţii financiare anuale.raportări anuale cod S1039. Această situaţie financiară se depune şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice odată cu depunerea la oficiul registrului comerţului;

În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, pe baza raportului final de lichidare şi a situaţiilor financiare de lichidare. (art. 260 alin.(6), art. 263 alin. (1), (1^1), art. 268 alin. (1), (2) din Legea nr.31/1990 Anexa nr. 1 pct. 9 din OMFP nr. 897/2015)

B) DIN PUNCT DE VEDERE FISCAL

► persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care se dizolvă cu lichidare, pentru perioada cuprinsă intre prima zi a anului fiscal următor celui in care a fost deschisă procedura lichidării şi data inchiderii procedurii de lichidare:

● nu au obligaţii privind declararea şi plata impozitului pe profit astfel incat nu depun formularul 100 trimestial;
● au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit (formularului 101) şi plăţii impozitului pe profit aferent până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.

NOTA – * In cazul dizolvării urmate de lichidarea contribuabilului, perioada impozabilă se încheie la data încheierii operaţiunilor de lichidare, dar nu mai târziu de data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent. (Art. 16 , alin.(4) lit. b, alin. (6), art. 41 alin.(1),alin. (16), art. 42 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

► persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, in cursul aceluiaşi an in care a inceput lichidarea au obligaţia : să depună declaraţia de impozit pe veniturile microintreprinderilor (formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ”) ; să plătească impozitul aferent

Termen : până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal. (Art. 56 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

II. PERSOANELE JURIDICE CARE SE DIZOLVĂ FĂRĂ LICHIDARE au următoarele obligaţii:

A) DIN PUNCT DE VEDERE CONTABIL

► Depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale intocmite in vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare

Termen: 30 zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.Aceste situaţii financiare au aceleaşi componente cu situaţiile financiare anuale şi se intocmesc cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie pe portalul ANAF/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii/Situaţii financiare anuale.raportări anuale cod S1039. (Art. 28 alin. (1^1), art. 36 alin.(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Anexa nr. 1 pct. 5 din OMFP nr. 897/2015)

B) DIN PUNCT DE VEDERE FISCAL

► persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia :
– să declare şi să plătească impozitul pe profit (in funcţie de sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit aplicat) ;
– să depună declaraţia anuală de impozit pe profit (formularul 101) şi să plătească impozitul pe profit aferent.

Termen : până la inchiderea perioadei impozabile – (Art.41 alin.(17) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) – Potrivit prevederilor art. 16 alin.(4) lit.a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

în cazul fuziunilor sau divizărilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite/divizate prin dizolvare fără lichidare, perioada impozabilă se incheie la una dintre următoarele date:

1. la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente sau de alte autorităţi competente a noii persoane juridice ori a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau mai multor persoane juridice noi;
2. la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul părţilor în cazul în care se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, potrivit legii;
3. la data înmatriculării persoanei juridice înfiinţate potrivit legislaţiei europene, în cazul în care prin fuziune se constituie asemenea persoane juridice;

► persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia :

– să depună declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat ”) ;
– să plătească impozitul

Termen : până la închiderea perioadei impozabile. (Art. 56 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

 

sursa noastra: //www.cabinetexpert.ro

Comments are closed.