Etapa 1

Dizolvarea
Pentru aceasta prima etapă, se vor depune la Registrul Comerțului următoarele documente:
 • Cerere de înregistrare (original);
 • Hotărârea asociaților/decizia asociatului unic de efectuare concomitentă a dizolvării și lichidării societății prin acordul unanim al asociaților de împartire a activelor rămase, dupa plata creditorilor, între asociați;
 • Din momentul în care este desemnat un lichidator, conducerea societății îi revine în totalitate acestuia. Hotărârea asociațiilor se va publica in Monitorul Oficial, iar după o perioadă de 30 zile de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial, se poate trece la etapa 2. Procedura de lichidare a patrimoniului se va desfășura pe parcursul unui an, timp în care lichidatorul va întreprinde următoarele activități:
 • inventarierea patrimoniului;
 • întocmirea bilanțului de început al lichidării;
 • plata obligațiilor față de terți, inclusiv față de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor nedepuse la termenele legale;
 • încasarea eventualelor creanțe neprescrise;
 • evaluarea și valorificarea activelor;
 • păstrarea registrelor contabile și a actelor de proprietate a bunurilor aflate în patrimoniu;
 • înființarea unui registru pentru operațiunile contabile care se efectuează;
 • repartizarea bunurilor, respectiv a sumelor obținute din valorificarea patrimoniului către acționari;
 • încheierea unui protocol de predare-primire a activelor către asociați, autentificat la un birou notarial;
 • plata impozitului rezultat din lichidare;
 • obținerea certificatului de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial din care să rezulte că societatea nu înregistrează debite restante, acest înscris nereprezentând un element obligatoriu pentru înregistrarea raportului de lichidare la registrul comerțului;
 • întocmirea raportului de lichidare;
 • întocmirea raportului de repartizare către asociați a activului rămas în urma lichidării societății.
 • Dacă toate condițiile legale sunt îndeplinite, judecatorul pronunță o încheiere prin care constată dizolvarea societății.

  Etapa 2

  Radierea
  Cerere de radiere (original) va fi însoțită de următoarele documente:
 • Certificatul de înregistrare și anexa/anexele la acesta (originale);
 • Situația financiară de lichidare;
 • Hotărârea de repartizare a activelor (copie);
 • Certificatul emis de organul fiscal competent din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale (original);